Frågesport
Foto: Matilda Öresundsgymnasiet.
0%

1. Hur många av de naturligt förekommande grundämnena finns totalt här på jorden? Artificiella grundämnen som plutonium räknas ej.

Correct! Wrong!

Periodiska systemet omfattar visserligen 92 grundämnen, från väte (nr. 1) till uran (nr. 92), samt ett antal grundämnen som bildas exempelvis i kärnreaktorer och atombomber. Men endast 90 är naturligt förekommande grundämnen här på jorden.

2. Vilket är det vanligaste grundämnet i atmosfären?

Correct! Wrong!

Jordens atmosfär består av 78% kväve, 21% syre och 1% andra gaser (bl.a. vattenånga, koldioxid, argon).

3. Vilket är det vanligaste grundämnet i jordskorpan (räknat i såväl vikts- som atomprocent)?

Correct! Wrong!

Rätt svar är faktiskt syre, men inte i gasform, utan bundet till andra grundämnen i olika oxid- och silikatmineral. 46,6 viktsprocent av jordens skorpa utgörs av syre.

4. Vilket är det vanligaste grundämnet i jordens kärna?

Correct! Wrong!

Jordens kärna består av metalliskt järn, i den inre kärnan i fast form (pga det höga trycket), i den yttre kärnan i flytande form (pga värmen i jordens inre). Det är tack vare järnet i jordens kärna som jorden har ett magnetfält som skyddar oss från kosmisk strålning.

5. Förutom järn innehåller järnmeteoriter några procent av en annan metall, vilket kan användas för att skilja dem från järnklumpar av jordiskt ursprung. Vilken då?

Correct! Wrong!

Järnmeteoriter består av en blandning av järn och minst 5% nickel. Genom att analysera nickelhalten kan man skilja järnmeteoriter från klumpar av mänskligt framställt järn, som för det mesta helt saknar nickel.

6. De flesta vanliga mineralen i jordskorpan är silikater. Många silikat-mineral har komplicerad sammansättning och kan innehålla en lång rad olika grundämnen. Men två grundämnen måste alltid ingå, eftersom det är de som bygger upp silikaternas skelett. Vilka då?

Correct! Wrong!

Silikater består av ett skelett av kisel- och syre-atomer, ofta med atomer av andra grundämnen såsom aluminium, natrium, kalium, kalcium, magnesium eller järn. Mineralet kvarts är ren kiseldioxid, SiO2.

7. Kalksten består nästan helt av mineralet kalcit. Vilka tre grundämnen består kalcit av?

Correct! Wrong!

Mineralet kalcit är kemiskt sett kalciumkarbonat med formel CaCO3. Kalksten och marmor (omvandlad kalksten) består främst av kalcit och domineras av dessa tre grundämnen.

8. Den svenska kemisten och apotekaren C.W. Schele upptäckte ungefär samtidigt som engels-mannen J.B. Priestley och fransmannen A. Lavoisier på 1770-talet ett grundämne som varit av avgörande betydelse för livets utveckling på jorden. Vilket grundämne?

Correct! Wrong!

Scheele upptäckte att när något brinner förbrukas en gas som finns i luften och som han döpte till syre. Utan syre slocknar en eld, och våra kroppar är hela tiden beroende av att andas in luftens syrgas. Luftens syre bildades ursprungligen av blågröna alger och andra mikroorganismer genom deras fotosyntes, vilket möjliggjorde uppkomsten av högre liv (djurliv) här på jorden.

9. Järnmalm består oftast av två mineral, antingen hematit (blodstensmalm) eller magnetit (svartmalm). Vilket annat grundämne förutom järn ingår i dessa två mineral?

Correct! Wrong!

Hematit är järnoxid med formel Fe2O3, magnetit järnoxid med formel Fe3O4. För att få fram rent järn måste järnmalmen reduceras med kol i en masugn.

10. Kopparkis, blyglans och zinkblände finns ofta tillsammans i så kallade komplexa sulfidmalmer, från vilka man utvinner koppar, bly och zink, och ibland också mindre mängder silver och guld. Vilket ytterligare grundämne förutom metallerna ingår i ovannämnda mineral?

Correct! Wrong!

Dessa mineral ingår i mineralgruppen sulfider, vilket betyder att de är föreningar mellan en eller flera metaller (såsom järn, koppar, bly eller zink) och svavel. För att avlägsna svavlet och få fram ren metall måste malmen rostas i en ugn.

Grundämnen

Share your Results: